SENSFIX, INC.

TERMS OF USE

Last Updated: 04/01/2020

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ostatnia aktualizacja: 04/01/2020

Niniejsze Warunki użytkowania ('Umowa' lub 'Warunki użytkowania') są prawnie wiążącą umową pomiędzy Użytkownikiem ('Użytkownik', 'Użytkownik' lub 'Twój') a Sensfix, Inc. ('Sensfix', 'my', 'nas', 'nasz'). Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że korzystanie przez Państwa z platformy Sensfix ('Platforma') poprzez stronę internetową Sensfix pod adresem https://www.sensfix.com ('Strona Internetowa') będzie regulowane przez niniejszą Umowę, naszą Politykę Prywatności i wszelkie związane z nią warunki.

Jeśli nie mają Państwo pewności co do warunków niniejszej Umowy, prosimy nie podejmować dalszych działań i skontaktować się z nami pod adresem media@sensfix.com.

Korzystanie z naszej Platformy jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Umowy oraz wszystkich zasad i warunków określonych w niniejszej Umowie i naszej Polityce Prywatności, o której mowa w niniejszym dokumencie.

 

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ROZUMIESZ KAŻDE Z POSTANOWIEŃ. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE WARUNKI TE ZAWIERAJĄ WIĄŻĄCE I OBOWIĄZKOWE POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE ARBITRAŻU ORAZ POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE POZWU GRUPOWEGO/POZWU GRUPOWEGO, KTÓRE WYMAGA ZASTOSOWANIA ARBITRAŻU NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ W CELU ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW, A NIE PROCESÓW Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB POZWÓW GRUPOWYCH, ORAZ OGRANICZAJĄ ŚRODKI ZARADCZE DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH SPORÓW.

AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ, KLIKAJĄC NA POLE Z INFORMACJĄ O AKCEPTACJI LUB KORZYSTAJĄC I PORUSZAJĄC SIĘ PO NASZEJ PLATFORMIE ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I/LUB APLIKACJI, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE (A) PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ UMOWĘ; (B) OŚWIADCZA, ŻE MA CO NAJMNIEJ 18 LAT; (C) MOŻE ZAWRZEĆ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ; ORAZ (D) AKCEPTUJE NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZA SIĘ, ŻE JEST PRAWNIE ZWIĄZANY JEJ WARUNKAMI, JAK RÓWNIEŻ NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

W PRZYPADKU ZAWIERANIA NINIEJSZEJ UMOWY W IMIENIU FIRMY LUB INNEGO PODMIOTU PRAWNEGO, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE JEST UPRAWNIONY DO ZWIĄZANIA TAKIEGO PODMIOTU I JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NINIEJSZYMI WARUNKAMI, W KTÓRYM TO PRZYPADKU TERMINY 'UŻYTKOWNIK' LUB 'TWÓJ' ODNOSZĄ SIĘ DO TAKIEGO PODMIOTU I JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH. JEŚLI NIE MASZ TAKIEGO UPRAWNIENIA LUB JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z TĄ UMOWĄ, NIE MOŻESZ ZAAKCEPTOWAĆ TEJ UMOWY I NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, APLIKACJI I/LUB PLATFORMY.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają takie samo znaczenie, jakie przypisuje się im w naszej Polityce Prywatności.

1. WPROWADZENIE SENSFIX I NASZA STRONA INTERNETOWA/PLATFORMA

Sensfix jest platformą zarządzania cyklem życia usług serwisowych sterowaną przez SI, umożliwiającą menedżerom odpowiedzialnym za eksploatację i konserwację łatwą digitalizację procesów pracy w celu umożliwienia urządzeniom samodzielnego planowania, samodzielnej wysyłki, wystawiania biletów i zarządzania potrzebami w zakresie napraw i konserwacji.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki obchodzimy się z danymi osobowymi i biznesowymi przekazanymi nam przez użytkownika podczas dostępu do naszej Strony i/lub Platformy. Rozumieją Państwo, że poprzez korzystanie z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy zgadzają się Państwo na zbieranie i wykorzystywanie (zgodnie z Polityką Prywatności) tych informacji, łącznie z przekazywaniem ich do USA i/lub innych krajów w celu przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez Sensfix.

3. KWALIFIKOWALNOŚĆ I OGRANICZENIA DOSTĘPU

Aby kwalifikować się do korzystania z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy, użytkownik musi spełnić następujące kryteria oraz oświadczyć i zagwarantować, że je spełnia: (1) mają 18 lat lub więcej; (2) nie mają obecnie ograniczeń dostępu do naszej Strony i/lub Platformy; (3) nie są naszymi konkurentami ani nie korzystają z naszej Strony i/lub Platformy z powodów, które stanowią dla nas konkurencję; (4) mają pełne uprawnienia i autorytet do zawarcia niniejszej Umowy i nie naruszy to żadnego innego porozumienia, którego są Państwo stroną; (5) nie naruszy żadnych naszych praw, w tym praw własności intelektualnej, takich jak patenty, prawa autorskie i prawa do znaków towarowych; oraz (6) zgodzi się dostarczyć na Państwa koszt cały sprzęt, oprogramowanie przeglądarki i dostęp do Internetu niezbędny do korzystania z naszej Strony i/lub Platformy.

4. LICENCJA NA USŁUGI

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Ciebie warunków niniejszej Umowy, udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, niezbywalnej, niepodlegającej udzieleniu licencji na dostęp i korzystanie z naszej Strony i/lub Platformy w celu: dostępu do naszej Strony i/lub Platformy oraz treści udostępnionych lub w inny sposób dostępnych za pośrednictwem naszej Strony i/lub Platformy, ściśle zgodnie z niniejszą Umową.

Nie będziesz używał, kopiował, dostosowywał, modyfikował, przygotowywał dzieł pochodnych opartych na naszej Stronie i/lub Platformie, dystrybuował, licencjonował, sprzedawał, przekazywał, publicznie prezentował, publicznie odtwarzał, transmitował, transmitował lub w inny sposób wykorzystywał naszej Strony i/lub Platformy, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie.

Uzyskując dostęp do naszej Strony Internetowej i/lub Platformy, musisz upewnić się, że Twoje połączenie internetowe jest odpowiednie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje połączenie internetowe, w tym i nie tylko za obowiązujące opłaty, stawki, taryfy i inne opłaty, które mogą mieć zastosowanie.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA Z NASZEJ STRONY i/lub Platformy. NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ. NIE MA GWARANCJI, KTÓRA WYKRACZAŁABY POZA OPIS ZAMIESZCZONY NA STRONIE GŁÓWNEJ NINIEJSZEGO DOKUMENTU. WSZELKIE SZKODY RZEKOMO POWSTAŁE W WYNIKU UTRATY LUB USZKODZENIA CIAŁA SĄ OGRANICZONE DO EWENTUALNEJ OPŁATY UISZCZONEJ NA RZECZ SENSFIX ZA MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I/LUB PLATFORMY.

5. OGRANICZENIA DOSTĘPU I USŁUG

Zgadzasz się, że nasza Platforma, w tym między innymi Strona Internetowa, grafika, znaki towarowe i treści redakcyjne, zawiera treści zastrzeżone, informacje i materiały, które są własnością Sensfix i/lub naszych licencjodawców, w tym naszych klientów, marek i agencji, i są chronione przez odpowiednie prawa własności intelektualnej i inne prawa, w tym między innymi prawa autorskie. Wyrażasz zgodę na niewykorzystywanie takich zastrzeżonych treści, informacji i materiałów w sposób inny niż dozwolony do korzystania z naszej Platformy lub w sposób niezgodny z warunkami niniejszej Umowy.

Zobowiązujesz się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozprowadzać ani nie tworzyć dzieł pochodnych na naszej Stronie i/lub Platformie w żaden sposób, a także nie będziesz wykorzystywać naszej Strony i/lub Platformy w żaden nieautoryzowany sposób, włączając w to, ale nie ograniczając się do wykorzystywania naszej Strony i/lub Platformy do przesyłania jakichkolwiek wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania, lub poprzez naruszenie lub obciążenie przepustowości sieci. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy w żaden sposób w celu nękania, znęcania się, prześladowania, grożenia, zniesławiania lub naruszania w inny sposób praw innych osób oraz że nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek takie wykorzystanie przez użytkownika, ani za jakiekolwiek nękanie, grożenie, zniesławianie, obrażanie, naruszanie lub nielegalne wiadomości lub transmisje, które użytkownik może otrzymywać w wyniku korzystania z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy.

6. ZASTRZEŻENIE PRAW

Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że nasza Strona Internetowa i/lub Platforma są udostępniane do Państwa użytku. Z wyjątkiem zakresu koniecznego do uzyskania dostępu i korzystania z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnych tytułów ani udziałów własnościowych w odniesieniu do praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności dotyczących naszej Strony Internetowej i/lub Platformy, czy to wyraźnie, przez domniemanie, estoppel, czy w inny sposób. Sensfix oraz jego licencjodawcy i dostawcy usług zastrzegają sobie i zachowają swoje pełne prawa, tytuły i udziały w naszej Stronie Internetowej i/lub Platformie, łącznie ze wszystkimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej na niej lub z nią związanymi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przyznanych Państwu w niniejszej Umowie.

7. PRAWA DOSTĘPU

Mogą Państwo uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i korzystać z niej pod adresem https://www.sensfix.com. Zgadzają się Państwo, że mamy prawo do zablokowania Państwa dostępu i prawa do korzystania z niej w dowolnym momencie, jeżeli w naszej opinii naruszyli Państwo jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy i/lub naszej Polityki Prywatności. Wyrażają Państwo zgodę na współpracę z nami, jeżeli bezpieczeństwo naszej Strony i/lub Platformy zostanie naruszone przez Państwa lub inną osobę w wyniku korzystania z naszej Strony i/lub Platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Państwa postanowień niniejszego punktu 7.

Zbieramy od Państwa dane osobowe i biznesowe (zgodnie z naszą Polityką Prywatności), które są nam potrzebne, gdy rejestrują się Państwo na naszej Stronie Internetowej i/lub Platformie. Informacje te są niezbędne do udostępnienia Państwu naszej Strony Internetowej i/lub Platformy i są przechowywane na naszych serwerach, aby umożliwić nam dalsze udostępnianie Państwu naszej Strony Internetowej i/lub Platformy. Na Państwa pisemną prośbę przekażemy Państwu listę wszystkich Danych Osobowych, które przechowujemy na Państwa temat w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania prośby. Ponadto, na Państwa wcześniejsze pisemne żądanie, usuniemy wszelkie takie informacje w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania Państwa żądania. Niezależnie od tego, prosimy pamiętać, iż w przypadku, gdy poproszą nas Państwo o usunięcie wszystkich takich informacji, nie będziemy w stanie nadal udostępniać Państwu naszej Strony Internetowej i/lub Platformy. Prosimy o przesyłanie do nas Państwa zapytań na adres media@sensfix.com.

8. UŻYTKOWNIK ROBI TO, A NIE ROBI TEGO

Warunkiem uzyskania dostępu do naszej Strony Internetowej i/lub Platformy jest wyrażenie zgody na niniejszą Umowę oraz ścisłe przestrzeganie poniższych zaleceń 'Do's and Don't':

a. Zrobić

i. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, w tym, bez ograniczeń, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących kontroli eksportu oraz wymogów regulacyjnych;
ii. Dostarczać Sensfix dokładnych informacji i aktualizować je od czasu do czasu w miarę potrzeb;
iii. Zapoznać się z naszą Polityką Prywatności; oraz
iv. Sprawdzanie i stosowanie się do powiadomień wysyłanych przez Sensfix, jeżeli takie istnieją, dotyczących naszej Strony Internetowej i/lub Platformy.

b. Nie

i. Powielanie, licencjonowanie, sublicencjonowanie, publikowanie, nadawanie, transmitowanie, dystrybucja, wykonywanie, wyświetlanie, sprzedawanie, rebrandowanie, inne przenoszenie lub komercyjne wykorzystywanie naszej Strony Internetowej i/lub Platformy (z wyłączeniem wszelkich treści użytkownika);
ii. Odwracać inżynierię, dekompilować, dezasemblować, rozszyfrowywać, przechwytywać zrzuty ekranu lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy dla jakiejkolwiek własności intelektualnej wykorzystywanej do udostępniania naszej Strony Internetowej i/lub Platformy, lub jakiejkolwiek ich części;
iii. Wykorzystywania informacji, treści lub danych, które Państwo oglądają i/lub uzyskują z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy do świadczenia usług, które są dla nas konkurencyjne;
iv. Sugerowanie lub stwierdzenie, bezpośrednio lub pośrednio, że są Państwo powiązani z Sensfix lub zatwierdzeni przez Sensfix, chyba że zawarli Państwo z nami pisemną umowę;
v. Adaptacja, modyfikacja lub tworzenie dzieł pochodnych opartych na naszej Stronie Internetowej i/lub Platformie lub technologii leżącej u podstaw naszej Strony Internetowej i/lub Platformy, lub innych treści użytkowników, w całości lub w części;
vi. Wynajem, dzierżawa, wypożyczanie, handel, sprzedaż/sprzedaż dostępu do naszej Strony Internetowej i/lub Platformy lub jakichkolwiek informacji na nich zawartych, lub ich odpowiedników, w całości lub w części;
vii. Głębokie linki do naszej Strony Internetowej w dowolnym celu, tj. łącznie z linkami do naszych zastrzeżonych stron internetowych, innych niż nasza strona główna;
viii. Dostępu, ponownego ładowania lub 'odświeżania' lub dokonywania innych żądań dotyczących serwerów transakcyjnych, które wykraczają poza ogólnie przyjęte użycie aplikacji internetowych;
ix. Korzystania z ręcznego lub automatycznego oprogramowania, urządzeń, skryptów robotów, innych środków lub procesów w celu 'skrobania', 'pełzania' lub 'pająkowania' stron internetowych zawartych w Witrynie;
x. Korzystania z automatycznych metod dodawania kontaktów lub wysyłania wiadomości;
xi. Zaangażowania się w 'kadrowanie', 'odzwierciedlenie' lub inną symulację wyglądu lub funkcji naszej Strony Internetowej;
xii. Próby uzyskania dostępu do naszej Strony Internetowej i/lub Platformy w inny sposób, niż za pomocą interfejsu Sensfix;
xiii. Próby unieważnienia lub zmiany jakichkolwiek elementów bezpieczeństwa zawartych na naszej Stronie Internetowej i/lub Platformie lub stanowiących jej podstawę;
xiv. Podejmowania wszelkich działań, które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie lub powodują nadmierne obciążenie naszej infrastruktury, w tym między innymi niepożądanych komunikatów, prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu, transmisji lub aktywacji wirusów komputerowych;
xv. Usunięcia wszelkich informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności zawartych na naszej Stronie Internetowej i/lub Platformie, w tym zarówno Sensfix, jak i któregokolwiek z naszych licencjodawców; lub
xvi. Wykorzystanie wszelkich informacji uzyskanych z naszej Strony i/lub Platformy w celu nękania, nadużywania lub krzywdzenia innego Użytkownika.

9. KOMUNIKACJA SENSFIX

Rozumiesz i zgadzasz się, że możesz otrzymywać informacje i powiadomienia Push od Sensfix za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niniejszym wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może ponieść dodatkowe koszty lub opłaty od swojego operatora bezprzewodowego za tę komunikację, w tym opłaty za wiadomości tekstowe i opłaty za korzystanie z danych, oraz przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie takie opłaty i opłaty, a nie za Sensfix.

a. Kontakt e-mailowy. Na Twoją pocztę elektroniczną możemy wysyłać promocyjne wiadomości o nas oraz o naszych produktach i usługach związanych z naszą Stroną i/lub Platformą. Wysyłając do nas e-mail z zapytaniem na adres media@sensfix.com, użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego wiadomości e-mail z prośbą o odpowiedź na zapytanie na podany przez niego adres e-mail. Podając swój adres e-mail, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki użytkowania oraz naszą Politykę prywatności.
b. Push Notification. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powiadomień w trybie 'push' za pośrednictwem ustawień urządzenia. Należy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania powiadomień typu 'push' może mieć wpływ na korzystanie z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy.

10. PŁATNOŚĆ

Nasza Strona Internetowa i/lub Platforma są obecnie dostarczane bezpłatnie. W przypadku, gdy zmienimy to w przyszłości, LUB za dostęp i korzystanie z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy pobierana jest miesięczna opłata abonamentowa. W przypadku zmiany opłaty abonamentowej w przyszłości, poinformujemy Klienta o takiej zmianie.

11. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Sensfix i naszych członków zarządu, pracowników, kierowników, dyrektorów, klientów i agentów ('Zwolnieni z Odpowiedzialności') przed wszelkimi kosztami, zobowiązaniami, stratami i wydatkami (w tym, ale nie wyłącznie, uzasadnionymi honorariami prawników) wynikającymi z jakichkolwiek roszczeń, pozwów, powództw, żądań lub postępowań wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią przeciwko Sensfix i naszym Zwolnionym z Odpowiedzialności Społecznej wynikających z któregokolwiek z poniższych działań: (i) naruszenia niniejszej Umowy; (ii) zaniedbania, oszustwa lub umyślnego niewłaściwego postępowania Klienta lub jego pracowników, agentów lub wykonawców; lub (iii) nieprzestrzegania przez Klienta lub jego pracowników, agentów, wykonawców lub osoby zaproszone do przestrzegania obowiązujących praw i przepisów.

12. DISCLAIMERS

Dostęp i korzystanie z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy oraz wszelkich treści odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Klient rozumie i akceptuje fakt, że nasza Strona Internetowa i/lub Platforma są mu udostępniane na zasadzie 'JAK JEST' i 'DOSTĘPNE'. Nie ograniczając powyższego, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, WYRAŻAMY WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązań: (i) kompletność, dokładność, dostępność, aktualność, bezpieczeństwo lub niezawodność naszej Strony Internetowej i/lub Platformy lub jakichkolwiek treści; (ii) wszelkie szkody w Państwa systemie komputerowym, utratę danych lub inne szkody wynikające z dostępu do lub korzystania z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy lub jakichkolwiek treści; (iii) usunięcie lub nieprzekazanie jakichkolwiek treści i innych komunikatów utrzymywanych przez naszą Stronę Internetową i/lub Platformę; oraz (iv) czy nasza Strona Internetowa i/lub Platforma spełni Państwa wymagania lub będzie dostępna w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane od nas lub za pośrednictwem naszej Strony Internetowej i/lub Platformy, nie stanowią gwarancji ani oświadczenia, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie.

SENSFIX NIE DOKONUJE PRZEGLĄDU, WERYFIKACJI, REWIZJI, ZATWIERDZENIA ANI TEŻ NIE ZATWIERDZA W INNY SPOSÓB ŻADNYCH TREŚCI STWORZONYCH LUB ZAMIESZCZONYCH PRZEZ NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW I PRZEKAZANYCH INNYM UŻYTKOWNIKOM LUB OSOBOM TRZECIM ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I/LUB PLATFORMY, ALE SENSFIX USUNIE TREŚCI, KTÓRE NARUSZAJĄ JAKIEKOLWIEK PRAWA LUB NINIEJSZĄ UMOWĘ. W ŻADNYM WYPADKU SENSFIX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI STWORZONE LUB ZAMIESZCZONE PRZEZ NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH, ANI ZA STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU TAKICH TREŚCI. TREŚCI SĄ TWORZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW, A SENSFIX W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ROLI ZWIĄZANEJ Z TWORZENIEM LUB ZAMIESZCZANIEM TAKICH TREŚCI.

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że Sensfix w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Państwa ani wobec osób trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie, karne, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub wtórne, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób wynikający z niniejszej Umowy, lub z wykorzystania lub niemożności wykorzystania naszej Strony Internetowej i/lub Platformy, w tym, bez ograniczeń, za wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem naszej Strony Internetowej i/lub Platformy na mocy niniejszej Umowy. W przypadku, gdy powyższe ograniczenie odpowiedzialności zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za niewykonalne, wówczas maksymalna odpowiedzialność za wszystkie roszczenia wszelkiego rodzaju nie przekroczy jednorazowo (1x) sumy płatności otrzymanych na podstawie niniejszej Umowy. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności obejmuje, bez ograniczeń, wszelkie usterki techniczne, błędy komputerowe lub utratę danych oraz wszelkie inne szkody wynikające z korzystania z naszej Strony i/lub Platformy. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. W zakresie, w jakim Sensfix nie może zrzec się jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji lub ograniczyć swojej odpowiedzialności, zakres i czas trwania takiej gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Sensfix będzie stanowił minimum dozwolone przez obowiązujące prawo.

14. TERMINACJA

Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą wiążącą prawnie Umowę z Sensfix za trzydziestodniowym (30) pisemnym wypowiedzeniem, z ewentualną opłatą za wypowiedzenie.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania udzielania Użytkownikowi dostępu do całości lub części naszej Strony Internetowej i/lub Platformy w dowolnym momencie z jakiegokolwiek lub bez powodu, w tym, ale nie wyłącznie, jeśli będziemy mieli ku temu uzasadnione powody: (i) naruszyli Państwo niniejszą Umowę lub naszą Politykę Prywatności, (ii) stwarzają Państwo ryzyko lub potencjalne zagrożenie prawne dla Sensfix; lub (iii) udostępnienie przez nas Państwu naszej Strony Internetowej i/lub Platformy nie jest już opłacalne. We wszystkich takich przypadkach niniejsza Umowa wygasa, włączając w to, bez ograniczeń, licencję na korzystanie z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy.

Wszystkie sekcje, które ze względu na swój charakter i kontekst mają przetrwać rozwiązanie niniejszej Umowy, przetrwają.

15. ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH / ZAWIADOMIENIE O PRZEKAZANIU INFORMACJI

Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść zamieszczona na naszej Stronie i/lub Platformie narusza Twoje prawa autorskie i chcesz, aby zostały one usunięte, następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act of 1998 ('DMCA Takedown Notice')) muszą zostać dostarczone do wyznaczonego przez nas Agenta ds. praw autorskich.

● Podpis fizyczny lub elektroniczny użytkownika;
● Identyfikacja utworu(ów) chronionego(ych) prawami autorskimi, który(e) został(y) naruszony(e);
● Identyfikacja materiałów znajdujących się na naszej Stronie, Aplikacji i/lub Platformie, które użytkownik twierdzi, że zostały naruszone i które użytkownik żąda od nas usunięcia;
● Wystarczające informacje umożliwiające nam zlokalizowanie takich materiałów;
● Adres użytkownika, numer telefonu i adres e-mail;
● oświadczenie, że użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że wykorzystanie budzących zastrzeżenia materiałów nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub zgodnie z prawem; oraz
● Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że użytkownik jest albo właścicielem praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone, albo że jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Agentem ds. praw autorskich Sensfix do otrzymywania powiadomień DMCA Takedown jest Balaji Renukumar, pod adresem balaji.renukumar@sensfix.com, Sensfix, Inc., Attn: DMCA Notice, 3175 Bowers Avenue #3324, Santa Clara, CA 95054, United States of America. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aby uzyskać upoważnienie do usuwania wszelkich treści, powiadomienie DMCA Takedown musi spełniać wszystkie wymogi niniejszej sekcji. Należy pamiętać, że zgodnie z 17 U.S.C. § 512(f), jakiekolwiek fałszywe przedstawienie istotnych faktów (fałszów) w pisemnym powiadomieniu automatycznie naraża stronę skarżącą na odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i honoraria prawników poniesione przez Sensfix w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenia praw autorskich.

16. OCENA

Ta umowa jest tylko dla twojej korzyści. Nie masz prawa cedować niniejszej Umowy ani żadnych korzyści lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek inną stronę lub osobę prawną. Wszelkie próby cesji są nieważne.

17. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI ANTYŁAPÓWKARSKIMI I EKSPORTOWYMI

Użytkownik zobowiązuje się nie promować, nie podchodzić, nie używać, nie rozpowszechniać, nie przekazywać, nie udzielać sublicencji, nie udostępniać ani w żaden inny sposób nie oferować naszej Strony Internetowej i/lub Platformy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa lub niniejszej Umowy, w tym, bez ograniczeń, amerykańskiej Ustawy o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych, brytyjskiej Ustawy o Łapówkarstwie i podobnych ustaw antykorupcyjnych we wszystkich jurysdykcjach. Nie ograniczając powyższego, użytkownik nie będzie świadomie, bezpośrednio lub pośrednio, eksportować, reeksportować, przekazywać, udostępniać lub zwalniać (łącznie 'eksportować') naszej Strony i/lub Platformy do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia, osoby, podmiotu lub użytkownika końcowego, zabronionego lub ograniczonego na mocy prawa amerykańskiego, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia rządu amerykańskiego w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy kontroli eksportu, w tym, bez ograniczeń, do jakichkolwiek stron wymienionych na którejkolwiek z list stron, którym odmówiono dostępu lub specjalnie wyznaczonych list krajowych prowadzonych zgodnie z Export Administration Regulations lub the Security, oraz Foreign Asset Control Regulations (31 CFR 500 i następne). ) zarządzanych przez Departament Skarbu USA, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych bez odpowiedniego zezwolenia rządu USA w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

18. MODYFIKACJE

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub modyfikacji niniejszej Umowy w dowolnym momencie. W przypadku, gdy modyfikujemy warunki tej Umowy, takie modyfikacje będą wiążące dla Ciebie dopiero po zaakceptowaniu przez Ciebie zmienionej Umowy. O zmianach poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej, na naszej Platformie, publikując zmodyfikowaną wersję tej strony lub w porównywalny sposób w rozsądnym terminie. Dalsze korzystanie z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy będzie stanowić zgodę na takie zmiany.

19. STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI

Strony niniejszej umowy są niezależnymi wykonawcami i nic, co jest w niej zawarte, nie może być interpretowane jako tworzące jakikolwiek inny związek poza związkiem niezależnych stron umowy. Strony nie mogą być interpretowane jako partnerzy, spółki joint venture, akcjonariusze, pracodawcy/pracownik lub agent/pracownik. Użytkownik nie ma prawa ani uprawnień do wiązania Sensfix z jakimkolwiek zobowiązaniem, umową, długiem lub odpowiedzialnością. Użytkownik nie może występować jako agent lub przedstawiciel Sensfix.

20. PRAWO RZĄDU

Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Delaware, bez uszczerbku dla jego norm kolizyjnych. Każda ze stron niniejszej Umowy wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów stanowych i federalnych znajdujących się w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii w odniesieniu do wszelkich działań niepodlegających postanowieniom dotyczącym rozstrzygania sporów i arbitrażu określonym w Sekcji 21.

21. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ SEKCJĄ, PONIEWAŻ WYMAGA ONA OD PAŃSTWA ROZSTRZYGNIĘCIA NIEKTÓRYCH SPORÓW I ROSZCZEŃ W SPOSÓB SENSOWNY I OGRANICZA SPOSÓB, W JAKI MOGĄ PAŃSTWO SZUKAĆ U NAS ULGI.

a. Wiążący Arbitraż

Z wyjątkiem wszelkich sporów, roszczeń, pozwów, powództw, podstaw powództwa, żądań lub postępowań (zwanych łącznie 'sporami'), w których każda ze stron wnosi powództwo indywidualne w sądzie dla drobnych roszczeń lub wnosi o wydanie nakazu lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia za rzekome bezprawne korzystanie z własności intelektualnej, w tym, bez ograniczeń, z praw autorskich, Znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, tajemnice handlowe lub patenty, Użytkownik i Sensfix zgadzają się (a) na zrzeczenie się odpowiednich praw Użytkownika i Sensfix do posiadania wszelkich Sporów wynikających z lub związanych z niniejszą Umową, korzystaniem z naszej Strony i/lub Platformy, rozstrzyganych w sądzie oraz (b) na zrzeczenie się odpowiednich praw Użytkownika i Sensfix do procesu sądowego. Zamiast tego, Klient i Sensfix zgadzają się na arbitraż w drodze wiążącego arbitrażu (który polega na skierowaniu Sporu do jednej lub więcej osób odpowiedzialnych za zbadanie Sporu i podjęcie ostatecznego i wiążącego postanowienia o jego rozwiązaniu, zamiast doprowadzenia do rozstrzygnięcia Sporu przez sędziego lub ławę przysięgłych w sądzie).

b. Brak Arbitrażu Grupowego, Powództw Grupowych i Powództw Reprezentatywnych

Klient i Sensfix zgadzają się, że wszelkie Spory wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami Użytkowania lub użytkowania lub dostępem do naszej Strony Internetowej i/lub Platformy są osobiste dla Klienta i Sensfix i że taki Spór zostanie rozstrzygnięty wyłącznie w drodze indywidualnego arbitrażu i nie zostanie wniesiony jako arbitraż grupowy, pozew grupowy lub jakikolwiek inny rodzaj postępowania reprezentacyjnego. Użytkownik i Sensfix zgadzają się, że nie będzie istniał arbitraż klasowy ani arbitraż, w którym dana osoba próbowałaby rozstrzygnąć Spór jako przedstawiciel innej osoby lub grupy osób. Ponadto, Użytkownik i Sensfix zgadzają się, że Spór nie może być wnoszony jako powództwo grupowe lub innego rodzaju powództwo reprezentacyjne, ani w ramach arbitrażu, ani poza nim, ani w imieniu innej osoby lub grupy osób.

c. Federalna Ustawa o Arbitrażu

Użytkownik i Sensfix zgadzają się, że niniejsze Warunki użytkowania mają wpływ na handel międzystanowy i że wykonalność niniejszego Artykułu 21 będzie zarówno merytorycznie, jak i proceduralnie regulowana, interpretowana i egzekwowana zgodnie z Federalną Ustawą o Arbitrażu, 9 U.S.C. § 1 i następne. ('FAA'), w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

d. Zawiadomienie; Nieformalne rozstrzyganie sporów

Użytkownik i Sensfix zgadzają się, że każda ze stron powiadomi drugą stronę na piśmie o Sporze w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jego powstania, tak aby strony mogły w dobrej wierze podjąć próbę nieformalnego rozwiązania Sporu. Powiadomienie do Sensfix zostanie przesłane certyfikowaną pocztą lub kurierem na adres: Sensfix, Attn: Balaji Renukumar, 3175 Bowers Avenue #3324, Santa Clara, CA 95054, Stany Zjednoczone Ameryki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aby uzyskać upoważnienie do usuwania wszelkich treści, powiadomienie DMCA Takedown musi być zgodne ze wszystkimi wymogami niniejszej sekcji. Należy pamiętać, że zgodnie z 17 U.S.C. § 512(f), jakiekolwiek fałszywe przedstawienie istotnych faktów (fałszów) w pisemnym powiadomieniu automatycznie naraża stronę skarżącą na odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i honoraria prawników poniesione przez Sensfix w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenia praw autorskich.

Powiadomienie musi zawierać (a) imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, którego używasz, (b) opis w rozsądny sposób szczegółowy charakteru lub podstawy sporu, oraz (c) konkretne środki zaradcze, o które się ubiegasz. Nasze zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszą Umową i będzie zawierało (x) naszą nazwę/nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, na który można skontaktować się z nami w związku ze Sporem, (y) opis, w rozsądnym zakresie, charakteru lub podstawy Sporu oraz (z) szczególne zwolnienie z odpowiedzialności, o które się ubiegamy. Jeśli Klient i Sensfix nie mogą uzgodnić sposobu rozstrzygnięcia Sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania zawiadomienia przez odpowiednią stronę, wówczas Klient lub Sensfix mogą, odpowiednio i zgodnie z niniejszym Punktem 21, wszcząć postępowanie arbitrażowe

e. Proces

Z WYJĄTKIEM SPORÓW, W KTÓRYCH KAŻDA ZE STRON WNOSI POWÓDZTWO INDYWIDUALNE W SĄDZIE DLA DROBNYCH ROSZCZEŃ LUB WNOSI O WYDANIE NAKAZU LUB INNEGO SPRAWIEDLIWEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA RZEKOME BEZPRAWNE KORZYSTANIE Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, Z PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, NAZW HANDLOWYCH, LOGO, TAJEMNIC HANDLOWYCH LUB PATENTÓW, Ty i Sensfix zgadzacie się na to, że jakiekolwiek ujawnienie musi zostać skomentowane lub wypełnione przez Ciebie lub Sensfix w ciągu (1) roku od daty ujawnienia, INNE PODSTAWOWE KLASYFIKACJE JEST ZABEZPIECZENIOWANE (co oznacza, że Ty i Sensfix nie będziecie mieć prawa do udzielania takich informacji w odniesieniu do zwolnienia).

Użytkownik i Sensfix zgadzają się, że (a) wszelki arbitraż będzie miał miejsce w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii, (b) arbitraż będzie prowadzony w sposób poufny przez jednego arbitra zgodnie z obowiązującymi w danym czasie Przepisami dotyczącymi arbitrażu handlowego oraz Dodatkowymi Procedurami dotyczącymi sporów konsumenckich ('Przepisy AAA'), z wyjątkiem zmian wprowadzonych w niniejszym rozdziale 'Rozwiązywania Sporów', oraz (c) sądy stanowe lub federalne Stanu Kalifornia mają wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich odwołań i wykonywania orzeczeń arbitrażowych. Użytkownik może również wnieść sprawę do sądu ds. drobnych roszczeń znajdującego się w hrabstwie, w którym znajduje się jego adres rozliczeniowy, jeśli Spór spełnia wymogi do rozpatrzenia w sądzie ds. drobnych roszczeń.

f. Upoważnienie Arbitra

Zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z FAA, niniejszych warunków użytkowania oraz obowiązujących przepisów AAA, arbiter będzie miał (a) wyłączne upoważnienie i jurysdykcję do podejmowania wszelkich decyzji proceduralnych i merytorycznych dotyczących Sporu, w tym do określenia, czy Spór jest postępowaniem arbitrażowym, oraz (b) upoważnienie do przyznania wszelkich środków zaradczych, które w innym przypadku byłyby dostępne w sądzie; pod warunkiem jednak, że arbiter nie jest upoważniony do prowadzenia arbitrażu grupowego lub powództwa reprezentacyjnego, co jest zabronione przez niniejsze warunki użytkowania. Arbiter może jedynie prowadzić indywidualny arbitraż i nie może konsolidować więcej niż jednego roszczenia osoby fizycznej, przewodniczyć postępowaniu grupowemu lub powództwu reprezentacyjnemu ani też prowadzić postępowania, w którym uczestniczy więcej niż jedna osoba fizyczna. Bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujących zasad AAA, ujawnienie w ramach arbitrażu ogranicza się do jednego zestawu przesłuchań, jednego zestawu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i jednego zestawu wniosków o przedstawienie dokumentów.

Orzeczenie arbitra w sprawie odszkodowania musi być zgodne z warunkami określonymi w punkcie 'Ograniczenie odpowiedzialności' powyżej w odniesieniu do rodzajów i wysokości odszkodowania, za które strona może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Arbiter może zasądzić zadośćuczynienie deklaracyjne lub nakazowe tylko na rzecz powoda i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego indywidualnym roszczeniem powoda. W przypadku wygranej w postępowaniu arbitrażowym użytkownikowi przysługuje prawo do zasądzenia honorarium adwokackiego i kosztów adwokackich w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo. Nie będziemy dążyć do uzyskania i niniejszym zrzekamy się wszelkich praw, jakie mogą przysługiwać nam na mocy obowiązującego prawa do odzyskania, honorariów adwokackich i wydatków, jeśli wygramy w postępowaniu arbitrażowym.

g. Zasady AAA

Zasady AAA są dostępne pod adresem www.adr.org/arb_med lub pod numerem telefonu AAA 1-800-778-7879. Wyrażając zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania, użytkownik albo (a) przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przeczytanie i zrozumienie zasad AAA, albo (b) zrzeka się możliwości zapoznania się z zasadami AAA oraz wszelkich roszczeń, że zasady AAA są niesprawiedliwe lub nie powinny być stosowane z jakiegokolwiek powodu.

h. Rozdzielność

Jeżeli którykolwiek z warunków, klauzul lub postanowień niniejszego punktu 21 zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, zostanie on uznany w minimalnym zakresie wymaganym przez prawo, a wszystkie inne warunki, klauzule i postanowienia niniejszego punktu 21 pozostaną ważne i wykonalne. Ponadto, wyłączenia określone w niniejszym dokumencie są możliwe do oddzielenia od innych postanowień niniejszej Umowy i pozostaną ważne i wykonalne, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez obowiązujące prawo.

i. Prawo do odstąpienia od umowy

UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO REZYGNACJI Z WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY PIERWSZEJ AKCEPTACJI WARUNKÓW NINIEJSZEGO PUNKTU 21 W FORMIE PISEMNEJ: Sensfix, RE: OPT-OUT, 3175 BOWERS AVENUE #3324, SANTA CLARA, CA 95054. ABY ZAWIADOMIENIE O REZYGNACJI BYŁO SKUTECZNE, MUSI ZAWIERAĆ PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA ORAZ WYRAŹNIE WSKAZYWAĆ JEGO ZAMIAR REZYGNACJI Z WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU. REZYGNUJĄC Z WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ROZWIĄZYWANIE SPORÓW ZGODNIE Z SEKCJĄ 21.

22. RÓŻNE

Niniejsza Umowa wraz z naszą Polityką Prywatności stanowi całość porozumienia pomiędzy Państwem a Sensfix i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia pomiędzy Państwem a Sensfix w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, oboje zgadzamy się jednak, że sąd powinien dołożyć starań, aby nadać moc prawną naszym intencjom odzwierciedlonym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy. Zgadzasz się, że bez względu na jakiekolwiek ustawy lub przepisy prawne, które stanowią inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z lub związane z korzystaniem z naszej Strony i/lub Platformy lub niniejszej Umowy muszą zostać złożone w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa lub być na zawsze przedawnione. Zaniechanie działania przez stronę w związku z naruszeniem przez drugą stronę nie stanowi zrzeczenia się przez nią prawa do działania w odniesieniu do późniejszych lub podobnych naruszeń. Wszystkie sekcje, które mają przetrwać rozwiązanie niniejszej Umowy, pozostają w mocy. Tytuły sekcji w niniejszej Umowie są wyłącznie dla wygody i nie mają żadnych skutków prawnych ani umownych. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszelkie zawiadomienia do Sensfix będą wysyłane pocztą uwierzytelnioną, opłaconą z góry przesyłką pocztową oraz zwrotem, o który zwrócono się do Sensfix pod adresem 3175 Bowers Avenue #3324, Santa Clara, CA 95054. Wszelkie powiadomienia będą przekazywane Klientowi za pośrednictwem naszej Strony Internetowej i/lub Platformy lub będą mu przekazywane za pośrednictwem adresu e-mail lub adresu fizycznego podanego przez Klienta Sensfix podczas procesu rejestracji.